PKP CARGO S.A. – Propozycja porozumienia z Organizacjami Związkowymi w sprawie zawieszenia ZUZP

PKP CARGO S.A. – Propozycja porozumienia z Organizacjami Związkowymi w sprawie zawieszenia ZUZP

25 czerwca 2024 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Po spotkaniu w dniu 20 czerwca 2024 r., podczas którego Zarząd PKP CARGO S.A. prowadził dialog z Organizacjami Związkowymi w sprawie bieżących działań zmierzających do naprawy sytuacji w Spółce oraz w sprawie zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP) – Zarząd PKP CARGO S.A przedłożył Organizacjom Związkowym propozycję Porozumienia w  sprawie zawieszenia ZUZP.

 

PKP CARGO S.A. – Propozycja porozumienia z Organizacjami Związkowymi w  sprawie zawieszenia ZUZP
Fot. Kurier Kolejowy

Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A. przekazał obszerną odpowiedź na petycję NSZZ  Solidarność Grupy PKP CARGO, w której odniósł się do kluczowych działań podejmowanych w celu naprawy Spółki i ponownie wezwał partnera społecznego do rzeczywistego zaangażowania się w poprawę sytuacji Spółki.

Kolejne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z Organizacjami Związkowymi w  ramach prowadzonego dialogu z partnerami społecznymi zaplanowano na 26  czerwca 2024 roku.

 

- Sytuacja spółki PKP CARGO S.A. jest bardzo trudna, a jej przyczyny leżą przede wszystkim w politycznie motywowanych nieudolnych decyzjach biznesowych, z  których część była niestety wspierana przez niektóre organizacje związkowe. Są one zatem współodpowiedzialne za rabunkową gospodarkę, którą prowadzono na majątku i pracownikach PKP CARGO S.A., i niestety współodpowiedzialni za to, że dzisiaj setki, a może nawet tysiące miejsc pracy w  Grupie PKP Cargo S.A. są zagrożone. Dlatego też wzywamy do rzeczywistego włączenia się w proces naprawy PKP CARGO S.A. Pracodawca prowadzi i będzie prowadził rzeczywisty dialog społeczny, nazywając rzeczy po imieniu i jest otwarty na każdy format rozmowy bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Jednakże długoterminowe utrzymanie niezwykle potrzebnych miejsc pracy możliwe będzie tylko po przeprowadzeniu gruntownej restrukturyzacji spółki PKP  CARGO we wszelkich obszarach, w tym pracowniczym - podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

 

 

- Zarząd zaprosił partnerów społecznych do dialogu na temat możliwości zawieszenia postanowień ZUZP w biegnącym okresie jego wypowiedzenia wyrażając nadzieję, że Organizacje Związkowe włączą się w naprawę PKP CARGO S.A., która została zapoczątkowana. Celem Zarządu jest rzeczywista współpraca z partnerami społecznymi, dzięki czemu będzie można w dużo lepszy sposób zmierzyć się z czekającymi Spółkę bardzo trudnymi wyzwaniami. Wspólne wypracowanie zasad zawieszenia postanowień ZUZP może być kluczowe dla wszystkich pracowników. Organizacje Związkowe muszą być realnie zaangażowane w poczuciu odpowiedzialności za naprawę Spółki PKP CARGO S.A. - dodała Martyna Gileta, Dyrektorka Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w  PKP CARGO S.A.

 

Zarząd PKP CARGO S.A z zadowoleniem przyjął złożone publicznie w dniu 18 czerwca 2024 roku zapewnienia organizacji związkowych dotyczące gotowości włączenia się przez nie do rozmów na temat rzeczywistej restrukturyzacji spółki. Wspólnym celem powinno być utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz skuteczna naprawa PKP CARGO S.A we wszystkich obszarach działalności. Ustalenia, jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach w  drodze rzeczywistego dialogu społecznego – tak prowadzonego w ramach bezpośrednich spotkań, jak też na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds.  transportu kolejowego – są korzystne dla pracowników PKP CARGO S.A. Przykładowo to zasady tzw. nieświadczenia pracy. Ważne, aby było to możliwe do powtórzenia także w innych obszarach.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i  dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w  szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W  pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.