PKP LHS z uproszczoną procedurą celną

PKP LHS z uproszczoną procedurą celną

17 maja 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Przewoźnik towarowy otrzymał dokument gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym oraz uproszczenia przewidziane w przepisach celnych. Dzięki świadectwu AEO, Linia Hutnicza Szerokotorowa uzyskała m.in. priorytetową obsługę wszelkich zgłoszeń oraz mniejszą liczbę kontroli fizycznej i kontroli dokumentów.

Fot. LHS

Przepisy wprowadzające status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. AEO – Authorized Economic Operator) weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Aby otrzymać świadectwo AEO należy m.in. ściśle przestrzegać wymogi celne, posiadać odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną, mieć udokumentowaną wypłacalność, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Powyższe kryteria badane są przez organy celne w toku procedury wydania świadectwa AEO.

O świadectwo AEO mogą ubiegać się podmioty związane z obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. eksporterzy, importerzy, spedytorzy, firmy logistyczne, agencje celne.

Upoważniony przedsiębiorca (AEO) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw AEO:

  1. Świadectwo AEO – uproszczenia celne - dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych,
  2. Świadectwo AEO – bezpieczeństwo i ochrona - dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny (UE) lub opuszczenie tego obszaru,
  3. Świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona - dla przedsiębiorców wnioskujących  o korzystanie z obydwu powyższych rodzajów ułatwień.

Przewoźnik posiada ostatnie z wyżej wymienionych świadectw i dzięki temu gwarantuje swoim klientom ułatwienia w kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych.

Posiadanie AEO to bezpośrednie korzyści dla klientów PKP LHS:

  • priorytetowa obsługa wszelkich zgłoszeń,
  • mniejsza liczba kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • możliwości przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
  • uprawnienia do składania mniejszej ilości danych w zakresie przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej,
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli.

Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie i może zostać udzielony przedsiębiorcy, który posiada siedzibę na obszarze celnym UE i spełnia warunki Wspólnotowego Kodeksu Celnego.