Regulacje KE zganiła Polskę za brak harmonizacji kolei

KE zganiła Polskę za brak harmonizacji kolei

01 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia przepisów UE w zakresie harmonizacji systemów kolejowych. Uzasadnione opinie zostały przesłane do Polski, ponieważ nasz kraj wciąż nie przyjął przepisów, które by implementowały dyrektywę w sprawie interoperacyjności kolei do prawa krajowego. Takie samo upomnienie otrzymały Niemcy, Francja oraz Portugalia.

Fot. Rafał Wilgusiak

Ostateczny termin przyjęcia wspomnianych przepisów upłynął 31 grudnia 2011 r. Niezastosowanie się do zaleceń Komisji może skutkować wniesieniem sprawy do Trybunału.

Dyrektywa 2011/18/UE zmienia poprzednie dyrektywy w sprawie interoperacyjności, wprowadzając pewne modyfikacje w opisie systemów kolejowych i określając procedury ich weryfikacji.

Interoperacyjność kolei to europejski projekt mający na celu poprawę konkurencyjności sektora kolejowego, tak aby mógł on skuteczniej konkurować z innymi rodzajami transportu. Inicjatywa ta polega na wprowadzeniu ram regulacyjnych sprzyjających harmonizacji technicznej i normalizacji kolei europejskich oraz przewiduje wspólne procedury wydawania zezwoleń w zakresie przekazywania infrastruktury kolejowej do eksploatacji.

Niewdrożenie przepisów dyrektywy oznacza, że organy krajowe wyznaczone do przeprowadzania procedur weryfikacji nie stosują tych samych przepisów. To z kolei utrudnia swobodny przepływ części kolejowych i wyposażenia kolejowego na rynku UE.

Szczegółowe informacje na temat procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego