Ogłoszenie o pracy

LTE Polska Sp. z o.o.
Pracodawca: LTE Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdynia
Region: pomorskie
Data dodania: 2022-11-04 15:34:00

KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI / PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników (maszyniści, rewidenci, ustawiacze, manewrowi)
 • Zapewnienie optymalnej realizacji zadań w transporcie kolejowym.
 • Nadzór merytoryczny i organizację pracy w podległym dziale
 • Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów, potencjału pracowniczego i technicznego
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Dbanie o rozwój kompetencji podległego zespołu (szkolenia okresowe, pouczenia)
 • Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania podległego zespołu
 • Rozwiązywanie problemów natury organizacyjnej i personalnej
 • Rekrutacja i selekcja pracowników

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy u przedsiębiorcy biznesowego B2B min. 3 lata
 • Znajomość specyfiki transportu kolejowego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem kilkudziesięciu pracowników
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie (min. B2) umożliwiającym swobodny kontakt z kontrahentami zagranicznymi
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie: Excel, Outlook, Teams
 • Komunikatywność oraz łatwość prowadzeniu relacji biznesowych
 • Dobra organizacja pracy oraz samodzielność w działaniu
 • Wykształcenie min. wyższe, preferowane techniczne

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Samochód służbowy, również z wykorzystaniem dla celów prywatnych
 • Premię roczną
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej grupie kapitałowej
 • Dodatkowe benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta multisport, nauka języka angielskiego lub niemieckiego.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: paulina.szubartowicz@lte-group.eu

LTE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to międzynarodowy przewoźnik kolejowy należący
do Rhenus i GKB oferujący kompleksowe usługi klasy Premium. Wykorzystuje wielosystemowe lokomotywy, wykwalifikowany personel i nowoczesny nadzór dyspozytorski. Celem firmy jest niezawodność oraz wysoka elastyczność, a także zbudowanie silnej marki oraz otwartość na wszystkich klientów w 12 krajach Europy, w których Grupa LTE realizuje przewozy (www.lte-group.eu).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LTE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525898, NIP 584 27 37 933, REGON 222171451, z kapitałem zakładowym w wysokości 420.000,00 zł – dalej jako: Administrator;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
  w przypadku podania danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych innych niż wskazane w przepisach prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w przypadku podania przez Panią/Pana danych szczególnej kategorii (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej odrębnie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z kandydatem wyłonionym
  w procesie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 5. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, w tym weryfikacji posiadanego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, dotychczasowego zatrudnienia, ustalania
  i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji,
  z wyjątkiem sytuacji gdy Pani/Pan wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych
  w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zakończenie rekrutacji jest to moment zatrudnienia wyłonionego kandydata po okresie próbnym, na czas określony lub nieokreślony.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, w szczególności:
 1. uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. podmioty świadczące dla Administratora usługi utrzymania infrastruktury teleinformatycznej,
 3. podmioty świadczące dla Administratora usługi kadrowo-płacowe,
 4. podmioty świadczące dla Administratora usługi BHP,
 5. podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne, tym audytorzy, biegli rewidenci,
 6. podmioty świadczące dla Administratora usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora oraz prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności: banki, instytucje finansowe, operatorzy pocztowi),
 7. podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Administratora, których beneficjentem Pani/Pan jest lub może być na podstawie wyrażonej woli skorzystania z takich usług
  (w szczególności podmioty świadczące usługi: medyczne, ubezpieczenia na życia, kart sportowych).
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail rodo@lte-group.eu
  W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją określone, ważne i uzasadnione podstawy (przepisy prawa, okoliczności faktyczne – prawnie uzasadnione interesy Administratora), które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub przetwarzanie Pani/Pana danych będzie niezbędne dla Administratora do ewentualnego ustalenia podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie uregulowanymi właściwymi przepisami prawa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie służyło do podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany lub do profilowania.
 7. W sprawach ochrony swoich danych osobowych może  Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail rodo@lte-group.eu lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt. 1.

 

powrót