Feroco: odstąpiliśmy od prac na linii nr 1 z winy PPMT

Feroco: odstąpiliśmy od prac na linii nr 1 z winy PPMT

14 lutego 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Firma Feroco, realizująca prace torowe jako podwykonawca na trasie Warszawa – Skierniewice obarcza odpowiedzialnością za zejście z placu budowy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe. - PPMT nie wywiązało się należycie z umowy oraz nie współdziałało w realizacji inwestycji – twierdzi Feroco.

Fot. Feroco

Przypomnijmy. W styczniu tego roku Feroco odstąpiło od umowy na przeprowadzenie prac torowych przy modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź na odcinku między Warszawą Zachodnią a Skierniewicami. Firma podjęła się tego zadania po upadku Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, które do 2012 roku było liderem konsorcjum wykonawczego. PNI odpowiadało za realizację 60 proc. prace wchodzących w zakres kontraktu. Od tamtej pory, prace kontynuują pozostali uczestnicy konsorcjum: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe (PPMT) i PKP Energetyka, do większości prac torowych angażując podwykonawców takich, jak Feroco. 

Nienależyte wykonanie umowy

PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i ich spółka-córka PPMT uznały jednak, że Feroco nie wykazywało należytego zaangażowania w pracach i dalsza współpraca mogłaby wpłynąć na terminową realizację inwestycji. Innego zdania jest Feroco, które przesłało do naszej redakcji oświadczenie w tej sprawie.

- Przyczyną odstąpienia od umowy przez Feroco było m.in. nienależyte wykonanie umowy przez PPMT, zwłoka PPMT w wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy oraz brak współdziałania, które było niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy – zaznacza Jacek Jerzy Kowalski, prezes Feroco.

Nienależyte wykonanie przez PPMT umowy polegało przede wszystkim na braku zlecenia Feroco wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przez niego przedmiotu umowy lub zlecenia tych prac innemu wykonawcy. W opinii Feroco, obowiązek zlecenia przez wykonawcę robót dodatkowych oraz sposób procedowania w tym zakresie wynikał z umowy oraz wzajemnych pisemnych ustaleń między PPMT i Feroco.

- Pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. PPMT jednoznacznie potwierdziło, że nie udzieli Feroco zlecenia na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nie wskazując, czy roboty te wykona siłami własnymi, czy poprzez zatrudnienie innego podwykonawcy - pozwoliłoby to Feroco wykonywać prace objęte Umową – zaznacza Jacek Jerzy Kowalski. - Również zamawiający, PKP Polskie Linie Kolejowe, pismem z  6 grudnia 2013 r., zgłosił wyraźny sprzeciw zawarcia przez Feroco i PPMT umowy podwykonawczej na roboty dodatkowe i uzupełniające, co dodatkowo utrudniło sytuację Feroco.

"Odpowiedzialność ponosi PPMT"

Poza tym, PPMT nie podjęło żadnych działań mających na celu akceptację Feroco jako podwykonawcy dla tych robót. - Swoim działaniem PPMT skutecznie uniemożliwiło Feroco wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, co stanowiło nienależyte wykonanie przez niego zobowiązania (w tym rozliczenia umowy i kontraktu) i Feroco było zmuszone do odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie PPMT – wyjaśnia prezes Feroco i zaprzecza jednocześnie, jakoby istniały jakiekolwiek podstawy do uznania, że odstąpienie od umowy przez Feroco z winy PPMT, było obarczone wadą lub było prawnie nieskuteczne.

- Odstąpienie od umowy przez Feroco było konieczne i w pełni zasadne, a także wywołało zamierzone skutki prawne, tj. rozwiązanie umowy podwykonawczej. Procedura zastosowana przez Feroco przed odstąpieniem wyczerpała przesłanki określone w przepisach obowiązującego prawas – stwierdza Jacek Jerzy Kowalski.

Tym samym, to PPMT będzie w pełnym zakresie odpowiedzialne za wszelkie szkody spowodowane brakiem działania z jego strony, powstałe po dacie odstąpienia od umowy. Zaangażowanie osób trzecich do realizacji pozostałych robót wynikających z kontraktu lub wykorzystanie sił własnych, będzie dokonane na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko PPMT.

Feroco stoi na stanowisku, że w świetle odstąpienia od umowy z winy PPMT, nie jest uprawnione dochodzenie od Feroco jakichkolwiek kar umownych.

Obecnie trwa poszukiwanie firmy, która zastąpi Feroco. Niewykluczone, że będzie to ZUE S.A., które prowadzi w tej sprawie rozmowy z konsorcjum wykonawczym.

Uzupełnienie stanowiska Feroco:

- Zakres robót (ilości), który PPMT określiło w umowie podwykonawczej uległ znaczącej zmianie po przedłożeniu Feroco przez PPMT w trakcie realizacji umowy dodatkowych dokumentów – okazało się, że do należytego wykonania przedmiotu umowy, konieczne jest wykonanie prac uzupełniających i dodatkowych (wynikających z projektów wykonawczych), które nie wchodziły w pierwotny zakres zleconych robót - zazancza prezes Feroco. W związku z tym, że nastąpiła zmiana ilości robót Feroco zażądało zlecenia tych prac Feroco lub innemu wykonawcy – takie zasady strony ustaliły w jednym z podpisanych dokumentów.

- „Niedoszacowanie” nie  jest więc wynikiem błędu Feroco w przygotowaniu oferty dla PPMT, lecz zaniechaniem PPMT w zakresie przekazania Feroco do dokonania wyceny robót wszystkich niezbędnych dokumentów, szczególnie projektów – projekty wykonawcze z których wynikają różnice Feroco otrzymało dopiero po podpisaniu umowy podwykonawczej z PPMT - kontunuuje Jacek Jerzy Kowalski. - PPMT wiedziało o tym, że faktyczny zakres prac (ilości) do wykonania jest większy niż wynikający z przekazanego Feroco projektu budowlanego – potwierdziły to aneksy podpisane przez Konsorcjum (PPMT i PKP Energetyka) z zamawiającym – PKP PLK. 

Ponadto, jako roboty dodatkowe i uzupełniające należy rozumieć roboty zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Obecnie Feroco oczekuje na ostatnią wymagalną płatność od PPMT, jednakże działanie PPMT umożliwiło Feroco zafakturowanie jedynie tych prac, które PPMT zaakceptowało, a nie tych, które zostały faktycznie wykonane – mimo, że zostały wykonane przez Feroco należycie i powinny zostać zaakceptowane przez PPMT. Pozostałe należności za wykonane roboty, Feroco będzie dochodziło od PPMT po zakończeniu inwentaryzacji prac, która jest dokonywana w związku z odstąpieniem od umowy z winy PPMT.