Lunch z Kurierem wrócił na salony branży kolejowej, gość merytoryczny spotkania bułgarski Kolowag

Lunch z Kurierem wrócił na salony branży kolejowej, gość merytoryczny spotkania bułgarski Kolowag

02 lutego 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Podczas debaty wznowionego przez redakcję cyklu Lunch z Kurierem, która odbyła się 02 lutego w Warszawie rozmawiano o wynikach w zakresie przewozów intermodalnych w 2023 roku, perspektywach na 2024 rok i możliwych instrumentach wsparcia UE w obecnej perspektywie finansowej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przewoźników, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się w doradztwie w zakresie wynajmy taboru. Gościem specjalnym wydarzenia był zarząd bułgarskiego producenta taboru firmy KOLOWAG.

Lunch z Kurierem wrócił na salony branży kolejowej, gość merytoryczny spotkania bułgarski Kolowag
Fot. Kurier Kolejowy

 

Lunch z Kurierem to projekt, który redakcja Kuriera Kolejowego zainaugurowała w styczniu 2010 roku. To był okres największych zmian na polskiej kolei, a spotkania organizowane w ramach tego cyklu były okazją do wymiany poglądów i nawiązania relacji między menadżerami coraz energiczniej rozwijąjących sie podmiotów prywatnych i przechodzących epokowe zmiany spółek Polskich Kolei Państwowych. W trakcie debat poruszane były najważniejsze, często budzące olbrzymie kontrowersje i emocje tematy, które miały decydujący wpływ na formowanie warunków funkcjonowania rynku kolejowego w zmieniającej się rzeczywistości. 

Wznowiony po latach projekt ma za zadanie zajęcie się zagadnieniami niezwykle istotnymi dla kolejnictwa, zwłaszcza w dobie kolejnych wyzwań stawianych przed nią przez potrzeby społeczeństwa oraz regulacje wdrażane przez Unię Europejską w ramach zrównoważonego rozwoju transportu i dążenia do neutralności klimatycznej  na kontynencie europejskim w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu. 

Transport intermodalny jest szczególnie wspierany przez Komisję Europejską jako kluczowe narzędzie realizujący jej strategię, stąd też pierwsze spotkanie wznowionego cyklu było poświęcone przewozom intermodalnym. Prezentacja przedstawiona przez Panią Alicję Kozłowską, dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Urzędu Transportu Kolejowego, charakteryzująca przewozy intermodalne w Polsce, zmiany i ich dynamikę na przestrzeni lat 2018 - 2023, była znakomitym wprowadzeniem zebranych w tematykę spotkania.

Intermodalny transport towarowy polega na przewożeniu towarów w jednej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego. Takie podejście pozwala jak najlepiej wykorzystać zalety poszczególnych rodzajów transportu, jeśli chodzi o elastyczność, prędkość, koszty i wpływ na środowisko. W okresie 2014–2020 całkowite finansowanie unijne na rzecz projektów wspierających intermodalność wyniosło około 1,1 mld euro.

Według informacji przedstawionej przez Panią Joannę Lech, dyrektor CUPT w Polsce, w efekcie konkursow rozpisanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), krajowego programu wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne realizowane są następujące projekty intermodalne:

  • zakup 3275 jednostek taboru kolejowego
  • zakup 376 nadwozi wymiennych
  • zakup 630 naczep do przeładunku pionowego
  • wspartych zostanie 19 terminali przeładunkowych, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej zdolności przeładunkowej intermodalnych terminali przeładunkowych o około 1 035 381,01 TEU/rok

Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

 

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Źródło: CUPT

 

W ramach instrumentu CEF w perspektywie finansowej 2014-2020 w zawarto 10 umów dotyczących transportu intermodalnego, na łączną kwotę ponad 195 mln EUR, z czego kwota dofinansowania CEF to prawie 150 mln EUR.

Realizowane projekty koncentrują się głównie na poprawie przepustowości oraz kolejowej i drogowej dostępności polskich portów morskich. Ponadto wspierane są projekty studyjne, których celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji infrastrukturalnych w przyszłej perspektywie finansowej UE.

 

Główne połączenia intermodalne. Źródło: CUPT

 

Jednym z problemów, który hamuje rozwój transportu intermodalnego jest brak taboru do przewozu kontenerów i naczep, stąd teżniezwykle istotnym elementem spotkania była prezentacja produków bułgarskiej firmy KOLOWAG, która nie jest nowicjuszem na polskim rynku przewozów intermodalnych. Między innymi gdański przewoźnik Lotos Kolej w 2020 roku podpisał umowę na zakup 216 sztuk przegubowych wagonów o łącznej długości ładunkowej wynoszącej 80', typu Sggrss na kwotę 98 280 000,00 PLN. Projekt dofinansowany był ze środków UE w wysokości 42 646 903,91 PLN. 

Jak ważny dla KOLOWAGU jest polski rynek świadczy fakt, iż prezentację firmy, technologie produkcji i port folio wyrobów przedstawił osobiśce przybyły na spotkanie do Warszawy zarząd spółki w osobach Prezesa Emila Yoncheva - seniora i członka zarządu, dyrektora handlowego spółki Emila Yoncheva - syna.

 

Wystąpienie Emila Yoncheva - seniora, prezesa spółki KOLOWAG Fot. Kurier Kolejowy

 

Goście specjalni Lunchu z Kurierem - Zarząd spółki KOLOWAG
Fot. Kurier Kolejowy

 

Spółka KOLOWAG powstała w 1941 roku jako zakład naprawy wagonów kolejowych. Jej działalność obejmowała wykonywanie średnich i ogólnych napraw wagonów pasażerskich i towarowych o rozstawie 760 mm i 1435 mm. Pierwsza hala produkcyjna do naprawy i kompletacji zestawów kołowych w Bułgarii została zbudowana w 1983 roku. Do chwili obecnej KOLOWAG, dawniej VRZ 99, AD - Septemvri jest jedynym przedsiębiorstwem w kraju zajmującym się produkcją nowych zestawów kołowych oraz naprawą i rewizją starych zestawów kołowych. Po udanej prywatyzacji w 1999 roku, przedsiębiorstwo stało się prywatnym przedsięwzięciem. Do dziś wszyscy udziałowcy pracują w firmie.

 

 

Kolowag jest najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem na europejskim rynku zestawów kołowych. W oparciu o duży program inwestycyjny o wartości około 12 milionów euro, zwiększył produkcję zestawów kołowych 25-krotnie od 2006 roku.

Dzięki nowym i nowoczesnym w maszyny i urządzenia produkcyjne i kontrolne Kolowag gwarantuje produkty wysokiej jakości. Kolowag został zaakceptowany i zatwierdzony przez największych właścicieli i producentów wagonów kolejowych w całej Europie.

Wart podkreślenia jest fakt, iż KOLOWAG wpisuje się w europejskie dążenia do neutralności klimatycznej. 65% energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji zestawów kołowych i wagonów pochodzi z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach hali fabrycznych.