Czy na trasie Warszawa – Białystok pojedziemy z prędkością 200 km/h?

Czy na trasie Warszawa – Białystok pojedziemy z prędkością 200 km/h?

05 grudnia 2016 | Autor: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W ramach modernizacji trasy Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku geometria torów ma zostać przystosowana do prędkości 200 km/h. Ale w pierwszym etapie pociągi będą poruszać się maksymalnie z prędkością 160 km/h. Jej przekroczenie wymagałoby przebudowy infrastruktury (chodzi m.in. likwidację wszystkich przejazdów kolejowych) oraz skierowania szybkich pociągów do obsługi tego połączenia.

Fot. PKP Intercity

Linia kolejowa E75 Rail Baltica to międzynarodowa trasa biegnąca z Warszawy przez Białystok, Suwałki dalej przez Litwę, Łotwę i Estonię aż do Helsinek. Należy do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Kwestie TEN-T reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Zgodnie z tym rozporządzeniem linia kolejowa Rail Baltica jest linią do transportu konwencjonalnego, na której prędkość dla przewozów pasażerskich wynosi co najmniej 160 km/h. Jednakże na odcinkach Rail Baltica znajdujących się w państwach nadbałtyckich, pociągi mają jechać z prędkością powyżej 200 km/h. Na odcinku Białystok – Warszawa przewidywana maksymalna prędkość wynosić ma 160 km/h, a z Białegostoku do Suwałk – 120 km/h. Czy jest jednak możliwe, aby w przyszłości na polskim odcinku Rail Baltiki pociągi osiągały większe prędkości?

– Przystosowanie odcinka Warszawa – Białystok, na obecnym etapie prac na linii Rail Baltica, do prędkości 200 km/h wymagałoby zmian w podpisanych już umowach o dofinansowanie, polegających na ujęciu dodatkowych prac i zwiększeniu kwoty finansowania – tłumaczy Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budownictwa w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Zielińskiego.

Do podniesienia prędkości z zakładanej 160 km/h do 200 km/h na linii E75 na odcinku (Warszawa) Zielonka – Białystok niezbędne byłyby: likwidacja wszystkich skrzyżowań w poziomie szyn, a także modernizacja układu zasilania wraz z przebudową podstacji trakcyjnych na odcinku Zielonka – Białystok oraz zabudowanie systemu ETCS obejmującego linię na odcinku Zielonka – Białystok.

W ramach obecnie realizowanych projektów na odcinku Zielonka – Sadowne w trakcie budowy jest 5 obiektów inżynieryjnych (wiaduktów lub tuneli), natomiast kolejnych 17 przewidzianych jest do wybudowania w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.  – W celu prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością 200 km/h, koniecznym byłoby zastąpienie obiektami inżynieryjnymi jeszcze ok. 45 przejazdów kolejowo-drogowych – wyjaśnia przedstawiciel MIB odpowiedzialny za kolejnictwo.

W chwili obecnej trwają roboty budowlane na odcinku Zielonka – Sadowne. Dla odcinka Sadowne – Czyżew zostały już wykonane projekty budowlane oraz pozyskano część pozwoleń na budowę. Dla kolejnego odcinka, tj. Czyżew – Białystok została podpisana umowa na projektowanie. Wszystkie te prace prowadzone są w oparciu o założenia wynikające z przyjętego wariantu wskazanego w studium wykonalności, tj. dostosowanie linii do prędkości 160 km/h z jednoczesnym przystosowaniem niektórych jej elementów do V=200 km/h.

Poza tym, jak wskazuje Andrzej Bittel, PKP PLK nie dysponuje analizą dotyczącą kosztów powyższych prac koniecznych do podniesienia prędkości do 200 km/h, za wyjątkiem zabudowy systemu ETCS (koszt w ramach projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym to około 86 mln zł). Zabudowa ETCS jest już przewidziana do realizacji w ramach projektów finansowanych z instrumentu CEF „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” oraz „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” i będzie realizowana po zakończeniu prac torowych na całym odcinku.

– Dodatkowo, kwestia prędkości, z jaką poruszają się pociągi uzależniona jest od wielu czynników, m.in. rodzaju taboru planowanego do obsługi danego połączenia oraz możliwości technicznych infrastruktury na wskazanej trasie – zaznacza wiceminister.

W chwili obecnej techniczna możliwość uruchomiania pociągów kursujących w relacji Warszawa – Suwałki z prędkością 160 km/h istnieje na odcinku Tłuszcz – Sadowne. Od grudnia 2017 roku PKP PLK zakłada prowadzenie ruchu pasażerskiego na odcinku Zielonka – Sadowne z maksymalną prędkością 160 km/h.

Istotną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę analizując możliwość wprowadzenia pociągów jeżdżących z prędkością 200 km/h, jest też siatka postojów handlowych pociągów międzywojewódzkich. Jest ona ściśle powiązana z wielkością potoków podróżnych na poszczególnych odcinkach przedmiotowej trasy. – W związku z tym uruchomienie połączenia w relacji Warszawa – Białystok bez postojów na stacjach pośrednich nie byłoby uzasadnione ze względów ekonomicznych oraz z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej oferty transportowej dla mieszkańców miejscowości położonych przy przedmiotowej trasie – argumentuje Andrzej Bittel.

W toku prac nad rozkładem jazdy pociągów 2017/2018, po zweryfikowaniu przez PKP Intercity dostępności taboru o wyższym standardzie technicznym oraz wstępnym zobiegowaniu składów, poddana zostanie analizie kwestia o ewentualnego wprowadzenia pociągów kategorii handlowej IC na trasie Warszawa – Suwałki.

W kwestii taboru przeznaczonego do obsługi relacji Warszawa – Białystok wiceminister wyjaśnia, że w rozkładzie jazdy 2015/2016 nastąpiła istotna poprawa jakości w związku z wprowadzeniem do ruchu elektrycznych zespołów trakcyjnych ED 161 Dart. Maksymalna prędkość jaką mogą rozwinąć Darty to 160 km/h. Bittel dodaje, że PKP Intercity nie przewiduje zmian w zakresie wykorzystania taboru o wyższym standardzie technicznym, niż to jest obecnie, z uwagi na ograniczoną liczbę zmodernizowanych wagonów. Niemniej, PKP IC w ramach strategii taborowej do 2020 r. oraz możliwości uzyskania środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przygotowuje projekty taborowe na zakup lub modernizację wagonów i lokomotyw przeznaczonych m in. do obsługi Suwałk i Białegostoku.