Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu Torpol S.A. na nową kadencję ogłoszone.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu Torpol S.A. na nową kadencję ogłoszone.

26 maja 2020 | Źródło: Torpol S.A.
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza Torpol S.A. w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Statutu Spółki, w związku z końcem kadencji obecnego składu Zarządu TORPOL S.A., ogłasiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
3. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
4. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Fot. Torpol S.A.

Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• ukończenie studiów podyplomowych MBA,
• doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie w zarządzaniu, podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.


Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.


Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
10. znajomość procedur oraz wymogów prawa zamówień publicznych obowiązujących w infrastrukturalnych postępowaniach przetargowych.

Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania ofert oraz prowadzenia negocjacji handlowych w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.


Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• doświadczenie we współpracy z sektorem bankowym oraz ubezpieczeniowym,
• doświadczenie zawodowe w zakresie finansowym w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rozliczania kontraktów długoterminowych obszarze budownictwa infrastrukturalnego.


Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Torpol S.A. w Poznaniu,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, sekretariat Zarządu, w terminie od 25.05.2020 r. do 08.06.2020 r. do godz. 14:00 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 10.06.2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami / kandydatami odbędą się w trybie wideokonferencji.