Regulacje Kryteria naboru wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021

Kryteria naboru wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021

08 października 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Strona rządowa i samorządowa na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniły kryteria oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku. W związku z tym, że dotychczasowe kryteria sprawdziły się podczas weryfikacji i realizacji inwestycji w latach poprzednich, nie uległy one zasadniczym zmianom.

Fot. Kurier Kolejowy

- Rezerwa subwencji ogólnej to obok Funduszu Dróg Samorządowych kolejny rządowy mechanizm wsparcia zadań na drogach lokalnych. Zachęcam samorządy do realizacji inwestycji z dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki wcześniejszemu określeniu kryteriów naboru na 2021 rok będzie więcej czasu na przygotowanie wniosków i opracowanie projektów zadań na drogach samorządowych – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków na przyszły rok to 12 lutego 2021 r.

W ostatnich latach na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczał po 336 mln zł rocznie. W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
  • 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
  • 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
  • utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.