Fiasko rozmów o podwyżkach płacowych. Zapowiedź strajku ostrzegawczego w zakładach Polregio.

Fiasko rozmów o podwyżkach płacowych. Zapowiedź strajku ostrzegawczego w zakładach Polregio.

18 lutego 2022 | Źródło: Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce
PODZIEL SIĘ

Dziś, tj. 18 lutego 2022 r. odbyło się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami sporu zbiorowego w POLREGIO S.A. Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia co w kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych, dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br. między godziną 6.00 a 8.00. 

 

Impuls Polregio na stacji Poznań Główny Fot. Justyna Grzesik

W piśmie z dnia 30 listopada 2021 roku związki zawodowe zażądały wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł od dnia 01.12.2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie z zakładowym układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych u pracodawców działających w "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

W dniach 17- 28.01 2022 r. wśród pracowników Polregio S.A. przeprowadzone zostało referendum strajkowe i pomimo pandemii frekwencja przekroczyła 70%, a ponad 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem w przypadku nie spełnienia przez zarząd żądań płacowych.

W dniu dzisiejszym (18.02.2022r.) odbyło sie w formule wideokonferencji spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego, w którym wzięli udział przedstawiciele spółki Polregio i związków zawodowych, oraz mediator Paweł Śmigielski.

W protokole z dzisiejszego spotkania czytamy między innymi, że strony sporu zbiorowego nie doszły do porozumienia. Pracodawca poinformował o podjęciu intensywnych działań zmierzających do pozyskania finansowania podwyżek wynagrodzeń, bez pozytywnej, formalnej finalizacji których nie może podpisać porozumienia, gdyż zagrażałoby to stabilności finansowej spółki. W związku z odmową realizacji żadań płacowych i podpisania porozumienia  w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla pracowników Polregio S.A.  Związki Zawodowe poinformowały, że w dniu 02 marca 2022r w godzinach 06.00. - 08.00. przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy we wszystkich zakładach spółki z wyjątkiem Centrali. Strajk będzie polegał na zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników w godz. 06.00. - 08.00. za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.Pociągi pozostające w drodze w godzinach strajku zostaną zatrzymane na najbliższych stacjach. 

 

W stanowisku przesłanym spółce przez Konwent Marszałków napisano, że  "Marszałkowie Województw RP uwzględniając indywidualny charakter zasad i trybów renegocjowania rocznych planów finansowych, wynikających z treści zawartych umów o świadczenie usług publicznych oraz globalną skalę obciążeń budżetów województw związanych z funkcjonowaniem m.in. transportu kolejowego, widzą potrzebę wsparcia spółki w rozmowach ze stroną społeczną, dostrzegając jednocześnie konieczność rewizji oczekiwań płacowych strony społecznej i zdecydowanego zaangażowania akcjonariusza większościowego POLREGIO S.A. jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wzrost płacy na żądanym poziomie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wiąże się bowiem zdodatkowymi obciążeniami po stronie pracodawcy, co z kolei - jak wynika z szacunków Zarządu - mogłoby doprowadzić do zwiększenia wydatków spółki rocznie o 124 mln zł i utraty rentowności.

W ocenie Konwentu Marszałków w pierwszej kolejności należy podjąć działania zmierzające do optymalizacji kosztów działania spółki przy jednoczesnym dążeniu do zachowania efektywności jej funkcjonowania i dalszego rozwoju. Niezbędne jest również przedłużenie wsparcia na poziomie krajowym dla przewoźników realizujących przewozy regionalne poprzez narzędzia o charakterze tarczy pomocowej, uwzględniając znaczące spadki liczby pasażerów na skutek przedłużającej się pandemii".

Dalej czytamy, że "rozwiązaniem, które znacząco oddziaływałoby na poprawę sytuacji podmiotów świadczących usługi publiczne w formie pasażerskiego transportu kolejowego jest wprowadzenie szczególnych taryf za energię trakcyjne i zmiana stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Koszty z tytułu obsługi połączeń kolejowych taborem elektrycznym, dominującym na rynku tych usług, stanowią ogromne obciążenie obok dostępu do linii kolejowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie ten rodzaj transportu wychodzi naprzeciw wyzwaniom klimatycznym i należy do najbardziej ekologicznych. Samorządy Województw odgrywają kluczową rolę w systemie proekologicznego działania -- operatorzy kolejowego publicznego transportu zbiorowego w zdecydowanej większości bazują na elektrycznych zespołach trakcyjnych zakupionych właśnie przez jednostki samorządowe. Powyższe z kolei, umożliwia nam samorządom budowanie atrakcyjnej oferty przewozowej, która z uwagi na obowiązujące stawki dostępu do sieci PKP PLK S.A. musi być racjonalizowana. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego POLREGIO S.A. w roku 2021 zrealizowano 19,02% pracy przewozowej w kraju, gwarantując dostępność komunikacyjną dla 25,55% pasażerów kolejowego publicznego transportu zbiorowego. Powyższe dane potwierdzają rolę przewozów regionalnych uruchamianych na zlecenie Marszałków Województw i znaczący udział w rynku usług kolejowych".