Symulator sterowania ruchem kolejowym na jubileusz 75-lecia wrocławskiej szkoły (video)

Symulator sterowania ruchem kolejowym na jubileusz 75-lecia wrocławskiej szkoły (video)

03 września 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W obecności Prezydenta Jacka Sutryka uroczyście zainaugurowany został kolejny, w 75 letniej historii, rok szkolny w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu. Szkoła jest spadkobiercą dawnego Technikum Kolejowego a zarazem kontynuatorem tradycji kształcenia kadr dla kolei. Jubileuszowy rok działalnośći szkoły uświetniło otwarcie pracowni kolejowej wyposażonej w najnowocześniejszy symulator sterowania ruchem kolejowym. Wnętrze budynku, tuż po remoncie też przybrało odświętny wygląd.

 

Prezydent Jacek Sutryk w nowo otwartej pracowni kolejowej. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Kurier Kolejowy już w 2010 roku wskazywał na konieczność reaktywacji kolejowego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Powszechny w tym czasie trend kształcenia ogólnego, stagnacja na kolei na wiele lat ograniczyły funkcjonowanie szkół kolejowych. Doszło do sytuacji, w której w kraju znanym z powszechnego szacunku do pracy Kolejarzy, szkoły dotychczas kolejowe, zmieniając profil nauczania pozbywały się wyposażenia pracowni służącego praktycznej nauce zawodu. Oczywiście dzisiaj ten sprzęd mógłby być na stanie muzeów i szkolnych izb historycznych.

- Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw kolejowych oraz realizacja nowych inwestycji powinny przyczynić się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów od kolejnictwa - mówił 30 sierpnia 2010 roku, ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolej  Juliusz Engelhardt podczas debaty "Lunch z Kurierem" poświęconej przyszłości szkolnictwa kolejowego w Polsce. Jednocześnie wiceminister podkreślał, że należy rozwijać programy stypendialne i tworzyć klasy patronackie dla młodzieży podejmującej naukę w specjalnościach związanych z transportem kolejowym. 

 

Uroczysta inauguracja nauki w nowym roku szkolnym we  wrocławskim Zespole Szkół Logistycznych.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Stella Gazdulska, Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych, Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
i Ewa Wanda Wola, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej wraz z gośćmi,
którzy uświetnili swoją obecnością uroczystą inaugurację roku szkolnego 2022 / 2023.
Wśród nich emerytowani nauczyciele, pracownicy instytucji oświatowych, 
przedstawiciele pracodawców: zakładów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A. i Polregio 
zaangażowanych w edukację uczniów, swoich ewentualnych, przyszłych pracowników.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

-

Rozwój rynku kolejowego wymaga nie tylko inwestycji infrastrukturalnych i taborowych lecz także kadrowych. Bardzo dużą grupę pracowników kolei stanowią osoby w wieku 50+. Dlatego realne jest zagrożenie problemem luki pokoleniowej. Jest to szczególnie odczuwalne w obszarach związanych bezpośrednio z ruchem pociągów, gdzie pracownicy uzyskują wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a nowo zatrudnione osoby potrzebują czasochłonnych, specjalistycznych szkoleń i uprawnień zawodowych.

Ponad dziesięć lat temu wrocławska szkoła wróciła do swoich korzeni, przywracając po kilkuletniej przerwie klasy dedykowane zawodom kolejowym, W roku szkolnym 2011 / 2012 wznowiono kształcenie w zawodach: technik transportu szunowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. W 2015 roku naukę rozpoczęli uczniowie w klasie technik energetyk transportu szynowego.

 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wita uczniów, polskich i ukraińskich w murach szkolnych.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy 

 

Kierunki kształcenia w sposób oczywisty powiązane są z potrzebami rynku pracy. Ogromną i pomocną rolę dla dyrekcji szkoły w przywracaniu klas kolejowych odegrali nauczyciele tworzący kiedyś historię Technikum Kolejowego oraz absolwenci, którzy byli lub nadal są związani z firmami branży kolejowej. Nie bez znaczenia jest fakt, iż uczniami tych klas często zostają młodzi ludzie, którzy są kontynuatorami rodzinnych tradycji. 

Od 2019 roku uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach kolejowych, dzięki innowacji pedagogicznej "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny", mogą doskonalić umiejętności praktyczne w regionalnych zakładach PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Co nie budzi wątpliwości korzyść z tak prowadzonych zajęć odnosi nie tylko młodzież w postaci atrakcyjnych zajęć ale także przyszli pracodawcy.

W nowym roku szkolnym nauka będzie prowadzona w 43 oddziałach dla 992 uczniów. Uruchomionych zostało 9 pierwszych klas logistyczno - spedycyjnych i dwie branżowe kolejowe. Tak olbrzymia liczba uczniów powoduje konieczność prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym.

O trudnej drodze do reaktywacji klas kolejowych oraz terażniejszości i zamierzeniach na przyszłość opowiedziała Kurierowi Kolejowemu Pani Stella Gazdulska, Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu.

 

 

Symbolem nowoczesności szkolnej pracowni kolejowej jest symulator sterowania ruchem kolejowym, powód do dumy szkoły i uczniów. Uroczystego otwarcia pracowni dokonali prezydent miasta Wrocławia i dyrektor szkoły.  Kosztem 185 tysięcy złotych został zainstalowany symulator wraz z oprogramowaniem firmy "SimKol" z Katowic, stąd jasne jest dlaczego uczniowie zarządzają ruchem kolejowym obszaru stacji Katowice. Symulator posiada osiem stanowisk, na których odwzorowane są rzeczywiste układy torowe ośmiu posterunków ruchu. Symulator pozwala szkolić przyszłych pracowników kolei na stanowiskach dyżurnych ruchu. Posiada trzy stopnie intensywności rozkładów jazdy, oraz pozwala uruchomiać pociągi, prowadzić manewry na stacjach i formować pociągi przed ich uruchomieniem.

 

Dyrektor Stella Gazdulska wyjaśnia Prezydentowi Jackowi Sutrykowi działanie symulatora,
wykazując się przy tym niemałą wiedzą. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy 

 

O zaletach urządzenia i jego znaczeniu dla praktycznej nauki zawodu powiedzieli Kurierowi Kolejowemu: Roland Potoczny, nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie kolejnictwa i Nikodem Wiśniewski, uczeń klasy czwartej o profilu Technik Elektroenergetyk Pojazdów Szynowych. 

 

 

W trakcie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzrok przykuwała klasa mundurowa. W 2015 roku wprowadzono w szkole innowację mającą na celu przygotowanie uczniów w zawodzie technik-logistyk do pracy w Siłach Zbrojnych RP. Poza przedmiotami typowo "wojskowymi" młodzież doskonali swoją sprawność fizyczną, pobiera naukę z zakresu sztuk walki oraz  technik samoobrony. Współpraca z Ligą Obrony Kraju umożliwia szkolenie w zakresie strzelnictwa sportowego i bojowego, oczywiście poza terenem placówki.

 

Klasa mundurowa w trakcie prezentacji musztry. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Ta doskonała współpraca ze szkołą została doceniona przez Zarząd Ligi Obrony Kraju w postaci uhonorowania Pani Dyrektor Złotym Medalem Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

 

Pani Stella Gazdulska, Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu
dekorowana Złotym Medalem Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Redakcja Kuriera Kolejowego gratuluje Szkole zacnego jubileuszu, dziękuje za zaproszenie na uroczystą inaugurację i życzy uczniom wytrwałości i pilności w nauce a nauczycielom wszystkiego dobrego, włącznie z pozytywnym rozwiązaniem spraw związanych z wynagradzaniem w polskiej oświacie.