LTG Cargo rozwiązuje umowę ze Skinest Baltija i domaga się zapłaty kar umownych.

LTG Cargo rozwiązuje umowę ze Skinest Baltija i domaga się zapłaty kar umownych.

11 kwietnia 2024 | Źródło: LTG Cargo / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W celu zapewnienia skutecznego utrzymania technicznego floty pociągów niezbędnej do transportu towarów i nie tolerując już nieodpowiedniego wykonywania zobowiązań umownych, LTG Cargo rozwiązało umowę ze Skinest Baltija. LTG Cargo ma nadzieję zapobiec incydentom związanym z nieodpowiednią dostawą części i opóźnieniami w pracach konserwacyjnych. Firma została również dodana do listy nierzetelnych dostawców.

 

LTG Cargo rozwiązuje umowę ze Skinest Baltija i domaga się zapłaty kar umownych.
Fot. LTG Cargo

 

Na mocy umowy z 2021 r. Skinest Baltija zobowiązała się do dostarczania części zamiennych do silników wysokoprężnych i systemów do lokomotyw towarowych. Firma zobowiązała się również do przestrzegania istotnych warunków umowy i dostarczania odpowiednich części, tj. dobrej jakości i terminowych dostaw.

Niemniej jednak, w ciągu roku obowiązywania umowy, LTG Cargo zgłosiła Skinest Baltija ponad 100 roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usług, które Skinest Baltija była zobowiązana świadczyć w ramach umowy.

Skinest Baltija ma obecnie ponad 100 dni opóźnienia w dostawie swoich towarów i naliczyła ponad 30 000 euro kar za opóźnienia w płatnościach. "LTG Cargo udokumentowało również, że w tym okresie dostawca był opóźniony około 40 razy w usuwaniu wad i braków w dostarczonych towarach. 

Skinest Baltija była odpowiedzialna za ponad 30 przypadków problemów technicznych, w których planowane dostawy musiały zostać opóźnione lub wstrzymane, gdy ładunek był w drodze. LTG Cargo było zmuszone do przeprowadzenia nieplanowanych napraw w ponad 20 przypadkach.  

"Transport kolejowy jest podstawą logistyki w naszym kraju. Sprawne i efektywne utrzymanie naszej floty zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jest dla nas najwyższym priorytetem. Niestety, ciągłe opóźnienia w dostawach części niezbędnych do utrzymania floty, a także dostawy wadliwych towarów, doprowadziły do dziesiątek odroczeń niezbędnych napraw lokomotyw, zmiany harmonogramu pracy personelu lub koordynacji nadgodzin.

Nie możemy dłużej ufać dostawcy, który stale nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań, dlatego zdecydowaliśmy się podjąć ekstremalne środki - rozwiązać umowę i dodać Skinest Baltija do listy nierzetelnych dostawców", mówi Eglė Šimė, szefowa LTG Cargo.

Kiedy dostawca spóźniał się z dostawą towarów, LTG Cargo nieustannie wzywało go do dostarczenia ich na czas, ale Skinest Baltija nadal nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań i dostarczała towary tylko w znanym i dogodnym dla siebie terminie. "LTG Cargo dołożyło wszelkich starań, aby zachować umowę, zawierając polubowne porozumienie z dostawcą w połowie ubiegłego roku. Jednak nawet po zawarciu ugody Skinest Baltija nadal dostarczała towary z opóźnieniem lub niespełniające norm.