Freightliner PL weźmie w leasing 5 Dragonów

Freightliner PL weźmie w leasing 5 Dragonów

02 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prywatny przewoźnik kolejowy, członek brytyjskiej grupy Freightliner Group, podpisał trójstronną umowę warunkową z Newagiem Gliwice oraz instytucją finansującą ING Lease Polska na dostawę 5 nowych lokomotyw 6-osiowych E6DCF-DP Dragon. Wartość kontraktu to 17,5 mln euro netto, czyli 73,6 mln zł.

Fot. Freightliner, Twitter

Umowa została zawarta przy udziale Freightliner PL (FPL), ponieważ nabycie przez ING Lease nowych lokomotyw elektrycznych nastąpi w celu oddania ich do używania i pobierania pożytków na podstawie warunkowej umowy leasingu operacyjnego zawartej przez ING Lease z FPL.

– Pod­pi­sana umowa to kolejny krok do wej­ścia z naszymi loko­mo­ty­wami na rynki zachod­nie. Zaufa­nie jakim obda­rzyła nas Grupa Fre­igh­tli­ner - wio­dący nie­za­leżny ope­ra­tor kole­jowy w Euro­pie - dowo­dzi słusz­no­ści naszej stra­te­gii rozwoju – Bar­tosz Krze­miń­ski, pre­zes Newag Gli­wice.

Lokomotywy  w barwach Freightliner Polska będą elektryczne, każda o mocy 5 MW. Pojazdy są w pełni dostosowane do polskiej infrastruktury kolejowej, zdolne do prowadzenia ciężkich składów towarowych o wadze powyżej 4 tysięcy ton. W porównaniu do wcześniej produkowanych Dragonów, lokomotywy zamówione przez FPL zostaną wyposażone w moduł „dual power”, czyli dodatkowy silnik spalinowy o mocy 540 kW.

Pierwsze trzy pojazdy trafią do przewoźnika 31 maja 2016 roku. Czwarta lokomotywa dotrze miesiąc później (30 czerwca) a piąta dwa miesiące później (31 lipca).

– Trans­ak­cja jest dowo­dem na to, że Grupa Fre­igh­tli­ner wysoko oce­nia per­spek­tywy pol­skiego rynku kole­jo­wego. To kolejna, wie­lo­mi­lionowa inwe­sty­cja wpi­su­jąca się w nasze hasło „solid­ność w stan­dar­dzie”, czyli stra­te­gię dostar­cza­nia klien­tom efek­tyw­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej dba­ło­ści o jakość i bez­pie­czeń­stwo. Z peł­nym prze­ko­na­niem inwe­stu­jemy w tabor pro­du­ko­wany przez pol­ską firmę z tra­dy­cjami, która jest w sta­nie dostar­czyć pro­dukt na świa­to­wym pozio­mie. Wie­rzymy, że wraz z postę­pu­ją­cym pro­ce­sem moder­ni­za­cji pol­skiej sieci kole­jo­wej wzra­stać będzie rola nowo­cze­snego i inno­wa­cyj­nego taboru – mówi Kon­stan­tin Sko­rik, pre­zes zarządu Fre­igh­tli­ner PL.

Dra­gony cha­rak­te­ry­zują się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­kowania, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bez­a­wa­ryj­no­ścią. – Dla­tego będą sta­no­wiły dosko­nałe uzu­peł­nie­nie naszego obec­nego taboru – dodaje Woj­ciech Jur­kie­wicz, dyrek­tor zarzą­dza­jący Freigh­tli­ner PL.