Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC na rok 2019

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC na rok 2019

09 stycznia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. UTK informuje, że większość przewoźników jeżdżących po sieci PLK musi się ubezpieczyć na kwotę 10,7 mln zł.

Fot. Adam Brzozowski

Zgodnie z Tabelą nr 001/A/NBP/2019 z 2 stycznia 2019 r. kurs średni euro wynosi 4,3016 zł.

Dla umów ubezpieczenia zawieranych w 2019 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi:

  • dla przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych – 430 160,00 zł (co stanowi równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro);
  • dla przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą – 1 075 400,00 zł (co stanowi równowartość w złotych kwoty 250 000,00 euro);
  • dla pozostałych przewoźników - 10 754 000,00 zł (co stanowi równowartość w złotych kwoty 2 500 000,00 euro).

Więcej informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych wraz z analizą poziomu ubezpieczeń znajduje się w artykule OC przewoźników często wyższe niż wymagane.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1033)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3-10).