Ważne informacje dotyczące tzw. "ustawy prądowej"

Ważne informacje dotyczące tzw. "ustawy prądowej"

19 lipca 2019 | Źródło: PKP Energetyka
PODZIEL SIĘ

PKP Energetyka informuje o warunkach zachowania uprawnień do utrzymania cen energii elektrycznej oraz opłat za energię elektryczną na poziomie nie wyższym niż stosowane na dzień 30 czerwca 2018 r.

Fot. PKP Energetyka

PKP Energetyka S.A. (dalej „Sprzedawca”) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210), tzw. „Znowelizowanej Ustawy prądowej”, która weszła w życie w dniu 29 czerwca 2019 r. (brzmienie Znowelizowanej Ustawy prądowej opublikowane w Dzienniku Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1210/D2019000121001.pdf), w II połowie 2019 r. uprawnienie do utrzymania cen energii elektrycznej oraz opłat za energię elektryczną na poziomie nie wyższym niż stosowane na dzień 30 czerwca 2018 r. obejmuje odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe, będących

  1. mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami,
  2. szpitalami,
  3. jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  4. innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, pod warunkiem złożenia przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu sprzedawcą energii elektrycznej dla danego odbiorcy końcowego oświadczenia o spełnieniu przesłanek określonych w Znowelizowanej Ustawie prądowej.

Jeżeli zaliczają się Państwo do jednej z powyższych kategorii odbiorców końcowych i chcą Państwo korzystać w II połowie 2019 r. z cen energii elektrycznej oraz opłat za energię elektryczną na poziomie nie wyższym niż stosowane na dzień 30 czerwca 2018 r., musicie Państwo złożyć PKP Energetyka S.A. jako Państwa sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Znowelizowanej Ustawy prądowej (wzór ten znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.pkpenergetyka.pl/Energia-dla-firm/Dokumenty-do-pobrania ). Prawidłowo wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy złożyć do Sprzedawcy do dnia  27 lipca br. (decyduje data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy) na adres e-mail: bok@pkpenergetyka.pl lub wysłać pocztą na adres:

PKP Energetyka S.A.- Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną, ul. A. Struga 1, 45-073 Opole.