Regulacje Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie sieci TEN-T.

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie sieci TEN-T.

16 grudnia 2021 | Źródło: Komisja Europejska / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

We wtorek, 14 grudnia opublikowany został wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Wniosek ma mieć zasadnicze znaczenie dla umożliwienia przejścia na zrównoważone rodzaje transportu, takie jak kolej, oraz dla osiągnięcia celów europejskiego Zielonego Ładu oraz inteligentnej i zrównoważonej strategii mobilności (SSMS) poprzez ekologizację transportu, ułatwienie stworzenia jednolitego i wydajnego systemu mobilności, wzmocnienie odporności infrastruktury oraz poprawę skuteczności narzędzi zarządzania określonych w rozporządzeniu TEN-T.

 

Fot. Archiwum KK
Przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) stwarza realną możliwość dostosowania transeuropejskiej sieci transportowej do przyszłych potrzeb oraz dostosowania rozwoju sieci TEN-T do celów europejskiego zielonego ładu i celów klimatycznych określonych w unijnym prawie klimatycznym. Zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu o 90 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w tym samym terminie.

Aby dokonać tak znacznych redukcji emisji, potrzebujemy nowoczesnej, w pełni rozwiniętej europejskiej sieci transportowej, która sprawi, że wszystkie rodzaje transportu będą bardziej zrównoważone poprzez ustanowienie zdecydowanych zachęt i wymogów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz poprzez lepszą integrację różnych rodzajów transportu w ramach multimodalnego systemu transportowego, która zagwarantuje, że nowe projekty infrastrukturalne w ramach sieci będą odporne na warunki klimatyczne i spójne z celami w zakresie ochrony środowiska oraz która zapewni infrastrukturalną podstawę dla zastosowania paliw alternatywnych.

Jednocześnie przegląd TEN-T wzmocni istniejące instrumenty zarządzania i monitorowania w celu zapewnienia terminowego ukończenia sieci i wykorzystania synergii między planowaniem infrastruktury a działalnością transportową. Obejmuje to wiążące plany prac mające na celu usunięcie dalszych przeszkód dla szybszych i bardziej efektywnych kolejowych usług towarowych i pasażerskich.

Korytarze sieci bazowej. Źródło: ec.europa.eu

 

Jakie są kluczowe elementy zmienionego rozporządzenia w sprawie TEN-T?

Rozporządzenie w sprawie TEN-T wspiera rozwój niezawodnej i płynnej transeuropejskiej sieci transportowej, która zapewnia zrównoważoną łączność w całej Unii Europejskiej, bez fizycznych luk, wąskich gardeł i brakujących połączeń.

Ta wysokiej jakości sieć będzie stopniowo uzupełniana w trzech etapach: 2030 r. w przypadku sieci bazowej, 2040 r. w przypadku rozszerzonej sieci bazowej i 2050 r. w przypadku sieci kompleksowej. Sieć bazowa i rozszerzona sieć bazowa tworzą razem europejskie korytarze transportowe, które są najbardziej strategiczną częścią sieci o najwyższej wartości dodanej dla UE.

Główne nowości w porównaniu z rozporządzeniem z 2013 r:

 • Wysokie standardy infrastrukturalne dla wszystkich rodzajów transportu stosowane w całej sieci.
 • Dziewięć "europejskich korytarzy transportowych", reprezentujących główne arterie transportowe UE, które łączą dawne korytarze sieci bazowej z kolejowymi korytarzami towarowymi.
 • Silniejsza synergia między planowaniem infrastruktury a funkcjonowaniem usług transportowych. Przykłady obejmują wyższe prędkości dla usług kolejowych w całej sieci TEN-T (160 km na godzinę dla usług pasażerskich i 100 km na godzinę dla usług towarowych), maksymalny czas oczekiwania na granicach wynoszący 15 minut dla kolejowych przewozów towarowych. Innym przykładem jest gwarantowany dobry stan żeglugi w każdym dorzeczu śródlądowych dróg wodnych w sieci TEN-T.
 • Wymogi dotyczące rozmieszczenia w całej sieci TEN-T infrastruktury ładowania i uzupełniania paliwa niezbędnej dla alternatywnych paliw transportowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Oznaczałoby to wystarczającą pojemność ładowania dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych na dystansie 60 km w każdym kierunku do 2025 r. w przypadku sieci bazowej oraz do 2030 r. w przypadku rozszerzonej sieci bazowej i sieci kompleksowej.
 • Zapewnienie bezpiecznych i chronionych parkingów dla kierowców komercyjnych, wyposażonych w infrastrukturę paliw alternatywnych.
 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii, takich jak 5G, w celu dalszego przyspieszenia cyfryzacji infrastruktury transportowej, dalszego zwiększenia wydajności oraz poprawy bezpieczeństwa, ochrony i odporności sieci.
 • Zwiększona odporność sieci TEN-T na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka dzięki wymogom dotyczącym odporności na warunki klimatyczne oraz ocenom oddziaływania na środowisko w przypadku nowych projektów, a także na skutki wypadku lub awarii (np. poprzez umożliwienie alternatywnego ułożenia tras w stosunku do sieci głównej).
 • Wymóg, aby 424 duże miasta ("miasta") w sieci TEN-T posiadały plany zrównoważonej mobilności miejskiej do 2025 r. w celu dostosowania rozwoju ich mobilności do sieci TEN-T. Plany zrównoważonego transportu miejskiego będą obejmować takie środki, jak promowanie mobilności bezemisyjnej i ekologizacja floty miejskiej.
 • Więcej węzłów przeładunkowych i multimodalnych terminali pasażerskich w miastach, aby ułatwić multimodalność, w szczególności na ostatnim odcinku podróży pasażera lub towaru.
 • Połączenie dużych portów lotniczych z koleją, w miarę możliwości koleją dużych prędkości.
 • Umożliwienie transportu ciężarówek pociągami w całej sieci.

Sieć TEN-T zostanie ukończona w trzech etapach:                               

 1. Do roku 2030 - zakończenie budowy sieci bazowej TEN-T zgodnie z obowiązującymi standardami TEN-T, takimi jak elektryfikacja całej sieci kolejowej i możliwość kursowania pociągów o długości 740 m.
 2. Do 2040 r. - ukończenie rozszerzonej sieci bazowej zgodnie z nowymi normami, takimi jak minimalna prędkość na linii 160 km/h dla kolei pasażerskiej oraz status dobrej żeglugi dla śródlądowych dróg wodnych. Nowe normy zaproponowane w przeglądzie, w szczególności dotyczące transportu ekologicznego i zwiększonej cyfryzacji, będą miały zastosowanie do tego czasu zarówno w odniesieniu do sieci bazowej, jak i rozszerzonej sieci bazowej. ERTMS zostanie również wdrożony do 2040 r. w całej sieci TEN-T, a systemy krajowe zostaną usunięte. Kamień milowy 2040 r. dodano, aby przyspieszyć ukończenie sieci z myślą o realizacji unijnych ambicji w zakresie klimatu do 2050 r.
 3. Do 2050 r. - zakończenie budowy całej transeuropejskiej sieci transportowej, w tym odcinków w ramach sieci kompleksowej.

Oczekiwane korzyści gospodarcze i klimatyczne wynikające z uzupełnienia TEN-T

Jak wynika z oceny skutków, przegląd rozporządzenia w sprawie TEN-T przyniesie znaczne korzyści gospodarcze.

 • Biorąc pod uwagę wszystkie nowe środki, możemy spodziewać się wzrostu PKB o 2,4 proc. do 2050 r. w porównaniu z obecną sytuacją. Przekłada się to na wzrost PKB o 467 miliardów euro w 2050 roku.
 • Liczne projekty, które muszą zostać zrealizowane w celu ukończenia TEN-T, również przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy. Oczekuje się, że wyższe nakłady inwestycyjne stymulowane zmienionym rozporządzeniem w sprawie TEN-T spowodują wzrost zatrudnienia o około 0,5 proc. do 2050 r., co oznacza dodatkowe 840 tys. miejsc pracy do 2050 r.
 • Oczekuje się, że zmienione rozporządzenie w sprawie TEN-T zmniejszy całkowite emisje CO2: o 0,3 proc. do 2050 r. w przypadku sieci kompleksowej i o 0,4 proc. w przypadku sieci bazowej do 2050

Zmniejszenie kosztów zewnętrznych spowodowanych emisjami CO2 szacuje się na około 387 mln EUR w okresie 2021-2050, natomiast kosztów zewnętrznych spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na około 420 mln EUR. Osiąga się to głównie dzięki przewidywanemu przesunięciu w kierunku zrównoważonych środków transportu, takich jak kolej i żegluga śródlądowa. Będzie to stanowiło uzupełnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wcześniejszych wniosków, takich jak normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i vanów, oraz z upowszechnienia niezbędnych punktów ładowania i alternatywnych punktów tankowania przewidzianych w proponowanym rozporządzeniu w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych.

Nowe normy jakości i elementy bezpieczeństwa poprawią również bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszając liczbę ofiar śmiertelnych i rannych na drogach UE. Oczekuje się, że koszty zewnętrzne spowodowane wypadkami spadną o około 3 930 mln EUR w okresie 2021-2050. W przypadku zatorów na drogach międzymiastowych oczekuje się, że w tym samym okresie koszty spadną o około 2 891 mln euro.