KE zatwierdziła rumuński program wsparcia portów obsługujących zwiększone potoki towarowe

KE zatwierdziła rumuński program wsparcia portów obsługujących zwiększone potoki towarowe

11 stycznia 2024 | Źródło: Komisja Eueropejska / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, rumuński program o wartości 126 milionów euro, mający na celu wsparcie inwestycji w portach, które zmagają się ze zwiększonymi przepływami handlowymi w efekcie wojny Rosji z Ukrainą. Środek ten ułatwi przepływ handlu do i z Ukrainy zgodnie z celami unijnego planu działania "Korytarze Solidarności".

 

 

Fot. Komisja Europejska

 

Program rumuński

Rumunia powiadomiła Komisję o swoich planach wspierania przedsiębiorstw działających w niektórych rumuńskich portach w inwestowaniu w dodatkowe obiekty przeładunkowe lub magazynowe do przetwarzania towarów, które zmuszone zostały opuścić ich dotychczasowe szlaki handlowe z powodu wojny Rosji z Ukrainą i załamania się bezpośrednich morskich szlaków eksportowych Ukrainy. Program, którego budżet wynosi 126 milionów euro (około 626 milionów RON), będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji w wysokości do 10 mln euro dla przedsiębiorstw logistycznych działających w rumuńskich portach morskich i śródlądowych zlokalizowanych na:

  • wschodniej granicy UE (Konstanca, Galati, Giurgiu);
  • kanale Dunaj-Morze Czarne (Poarta Alba, Midia i Navodari);
  • kanale Sulina lub w portach "satelitarnych" Konstancy (Midia i Mangalia).

Pomoc nie może przekroczyć najniższej z następujących kwot:

  • 10 mln EUR na beneficjenta,
  • luki w finansowaniu lub 65% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Instrument ten będzie częściowo finansowany z funduszy spójności UE i przyczyni się do funkcjonowania korytarzy solidarności UE-Ukraina poprzez ułatwienie przepływów handlowych do i z Ukrainy.

Ocena Komisji

Komisja oceniła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej pod pewnymi warunkami.

Komisja stwierdziła, że:

  • Pomoc jest konieczna i odpowiednia do uruchomienia inwestycji, które nie mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy, ponieważ ani inwestor rynkowy, ani żadna instytucja finansowa nie sfinansowałyby ich na warunkach komercyjnych ze względu na niepewność związaną z wojną w Rosji i tymczasowy charakter przepływów handlowych, które ona spowodowała.   
  • Pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do minimum niezbędnego do uruchomienia inwestycji. Ponadto poziom pomocy opiera się na udowodnionej luce w finansowaniu. Operatorzy mogą otrzymać tylko taką pomoc, która jest niezbędna do pokrycia dodatkowych kosztów sprzętu i magazynowania potrzebnych do obsługi towarów przekierowanych z ich normalnych szlaków handlowych.
  • Pozytywne skutki pomocy przeważają nad wszelkimi potencjalnymi negatywnymi skutkami dla konkurencji i handlu między państwami członkowskimi UE. Przepływy handlowe, o których mowa, pojawiły się naturalnie w portach, które są geograficznie najbliżej Ukrainy i znikną po rozwiązaniu kryzysu.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła rumuński program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.