Wzrost przewozów towarów niebezpiecznych

Wzrost przewozów towarów niebezpiecznych

10 września 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W 2011 roku działalność polegającą na przewozie towarów niebezpiecznych realizowało dwudziestu trzech licencjonowanych przewoźników kolejowych (wobec 22. w 2010 roku).

Fot. Mikołaj Manowski

Przewoźnicy kolejowi przetransportowali łącznie 23 mln ton towarów niebezpiecznych wykonując pracę przewozową równą 7,4 mld tonokilometrów. W porównaniu z 2010 rokiem przewozy towarów niebezpiecznych zanotowały wzrost  o 4,1 proc. według masy i 8,3 proc. według pracy przewozowej. Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wyniósł według masy 9,23 proc., według wykonanej pracy przewozowej 13,65 proc. Pomimo wzrostu ogólnej wielkości przewozów towarów niebezpiecznych, od 2009 roku występuje tendencja spadku udziałów, głównie w wykonanej pracy przewozowej. W latach 2009–2011 udział tego segmentu rynku zmniejszył się z 14,59 proc. do  poziomu 13,65 proc. Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane były głównie w komunikacji krajowej, która stanowiła ponad 70 proc. w masie i 73,3 proc. w wykonanej pracy przewozowej. Udział eksportu i tranzytu jest nieznaczny. W eksporcie oscylował na poziomie 5-6 proc., a w tranzycie, biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową, nieznacznie przekroczył próg 2 proc. 

Przejdź do szczegółowych danych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych koleją

W 2011 roku, podobnie jak rok wcześniej, ponad 70 proc. przewiezionych towarów niebezpiecznych stanowiły materiały ciekłe zapalne (ropa i produkty ropopochodne np. benzyny, oleje napędowe). Według klasyfikacji materiałów niebezpiecznych poza materiałami ciekłymi zapalnymi, największy udział w przewozie posiadały gazy (11,1 proc. masy i 11,5 proc. wykonanej pracy), materiały żrące (analogicznie 6,9 proc. i 5,4 proc.) oraz materiały stałe zapalne (4,4 proc. i 5,2 proc.).