Wasiak: Polska otwarta na dyskusję o IV Pakiecie Kolejowym

Wasiak: Polska otwarta na dyskusję o IV Pakiecie Kolejowym

27 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Czwarty pakiet kolejowy oraz połączenia między Polską a Brandenburgią – to niektóre z tematów, jakie poruszyła Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju w rozmowie z Alexandrem Dobrindtem, ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej w trakcie dzisiejszych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

Fot. MIR

– Polska jest otwarta na dyskusję na temat IV pakietu kolejowego – powiedziała minister Maria Wasiak. Jak dodała, w ostatnich miesiącach osiągnięto postępy w rozmowach na ten temat. 

Pakiet opiera się na dwóch filarach: technicznym  i politycznym. W ramach pierwszego z nich istotne jest ustalenie podziału kompetencji między Europejską Agencją Kolejową (ERA) a krajowymi władzami bezpieczeństwa (NSA). W odniesieniu do filaru politycznego Maria Wasiak podkreśliła, że istotne są ostatnie propozycje przedstawione przez prezydencję łotewską. Pojawiły się w nich rozwiązania w zakresie nieobligatoryjnego dostępu do taboru, czy też uwzględnienia regionów w definicji władzy lokalnej. Minister zauważyła także, że regulacje IV Pakietu Kolejowego powinny uwzględniać nie tylko połączenia dalekobieżne, ale również zintegrowanie transportu kolejowego z transportem miejskim, co jest ważne w kontekście rozwoju systemów transportowych.

– W zakresie IV Pakietu Kolejowego wspólnie oceniamy, że obecny stan rozmów idzie w dobrym kierunku. Liczymy, że w najbliższym czasie uda się uzgodnić wspólne stanowisko w zakresie istniejących wątpliwości – podsumowała minister Wasiak.

Połączenia transgraniczne

– Pozytywnie oceniamy współpracę między Polską i Niemcami na podstawie podpisanych umów międzynarodowych w zakresie transportu kolejowego – poinformowała minister Wasiak. Zaproponowała również, by w zakresie połączeń kolejowych między Polską a Niemcami opracowana została wspólna koncepcja ich rozwoju. Byłoby to możliwe np. w formie dwustronnego porozumienia. Jak wskazał minister Alexander Dobrindt, współpraca taka powinna być rozwijana np. przy połączeniach kolejowych między Wrocławiem a Dreznem. Ustalono, że rekomendacje w tym zakresie zostaną przygotowane w najbliższym czasie.

Minister Wasiak dodała, że dzięki zakończonym w większości pracom modernizacyjnym po stronie polskiej i działaniom modernizacyjnym podejmowanym po stronie niemieckiej poprawi się komfort podróży oraz zostaną stworzone warunki do dalszego rozwoju przewozów kolejowych na tej trasie.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że transport kolejowy między Polską a Brandenburgią spełnia istotną rolę w procesie budowania spójności Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dlatego istotna jest kontynuacja rozbudowy i modernizacji połączeń kolejowych między Polską a Niemcami.

Rozmawiano również o granicznych połączeniach kolejowych. Kwestia ta wymaga zaangażowania władz regionalnych. Strona polska zadeklarowała, że temat możliwości rozwoju takich połączeń będzie podjęty w rozmowach z  przedstawicielami władz regionalnych.

– Głównym tematem jest znalezienie sposobu na większą kompatybilność w zakresie wspólnych połączeń kolejowych między Polską a Niemcami. Uzgodniliśmy wspólne stanowisko i liczymy, że w najbliższym czasie nastąpi zintensyfikowanie tych prac – podkreśliła minister Wasiak.