Regulacje Nowa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Nowa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

04 lutego 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowana została Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (tzw. Lista Prezesa UTK).

Nowa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Fot. Rafał Wilgusiak

Lista Prezesa UTK ma zastosowanie do wszystkich projektów do których nie stosuje się unijnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Nowa lista co do zasady obowiązuje od 27 stycznia 2017 r. Dla części zapisów przewidziane są okresy przejściowe, które zostały wskazane w opublikowanym dokumencie.

Na Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego spoczywa obowiązek aktualizacji i przekazania Listy ministrowi właściwemu do spraw transportu. Następnie minister przekazuje Listę Prezesa UTK do Komisji Europejskiej oraz na jej wniosek udostępnia pełny tekst krajowych specyfikacji technicznych wskazanych na tej liście.

Dotychczas obowiązująca Lista Prezesa UTK opublikowana była 26 września 2013 r. W okresie jej obowiązywania nastąpiły znaczące zmiany prawne. W szczególności ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r, w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Nie bez znaczenia pozostaje również publikacja nowych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Ponadto zmieniona została decyzja Komisji 2009/965/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, m.in. w zakresie wykazu parametrów stosowanych w celu klasyfikacji przepisów krajowych.

Nowa Lista Prezesa UTK stanowi aktualizację oraz uzupełnienie dotychczasowej, w szczególności w zakresie norm technicznych znajdujących zastosowanie do poszczególnych typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz podsystemów strukturalnych. Jednocześnie nastąpiła również zmiana jej struktury. Podzielono ją na różne obszary weryfikacji:

  • wymagania techniczne dla typów budowli i urządzeń kolejowych, dla których konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu;
  • wymagania dla podsystemów strukturalnych w zakresie punktów otwartych i szczególnych przypadków we właściwych TSI;
  • wymagania dla podsystemów, dla których nie stosuje się TSI, a także dla interfejsów.

Podstawą prawną do wydania i opublikowania Listy prezesa UTK jest art. 25d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Dokument można znaleźć pod tym adresem.