Regulacje Europie brakuje jednolitych procedur regulacyjnych

Europie brakuje jednolitych procedur regulacyjnych

10 czerwca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie kierownictwa UTK oraz Europejskiej Agencji Kolejowej, na którym omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz interoperacyjnością kolei. Wskazano m.in. na brak jednolitego europejskiego wzoru zezwolenia dla pojazdów kolejowych oraz brak precyzyjnego określenia spójnych definicji i danych wejściowych do porównania stanu bezpieczeństwa w różnych krajach członkowskich.

Europie brakuje jednolitych procedur regulacyjnych
Fot. UTK

W odniesieniu do procesu dopuszczania do eksploatacji omówiono problematykę dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych, w szczególności wskazano na różne czasy wydawania zezwoleń dla pojazdów kolejowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak również omówiono zakresy odpowiedzialności jednostek notyfikowanych i wnioskodawców za dokonane weryfikacje oraz rolę krajowej władzy bezpieczeństwa w tym procesie. Wskazano, że rolą krajowej władzy bezpieczeństwa jest wyłącznie ocena kompletności dokumentacji złożonej do wniosku.

Uczestnicy spotkania omówili także krajową praktykę prowadzenia postępowań o udzielenie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Zwrócono uwagę na brak jednolitego europejskiego wzoru zezwolenia dla pojazdów kolejowych jak również na fakt, że nie wszystkie kraje na bieżąco publikują wykaz dopuszczonych typów w bazie ERATV, co powoduje trudności w ustaleniu rodzaju dokumentu wydanego przez kraje członkowskie UE.

Omawiane były zagadnienia związane z realizacją procesu certyfikacji bezpieczeństwa przewoźników kolejowych, wydawaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury oraz zarządzaniem ryzykiem w transporcie kolejowym. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na brak precyzyjnego określenia przez przepisy prawa spójnych definicji i danych wejściowych do porównania stanu bezpieczeństwa w różnych krajach członkowskich, w szczególności w zakresie sporządzania statystyk. Powoduje to, że porównanie informacji statystycznej z różnych krajów może w praktyce okazywać się problematyczne i niespójne.

W trakcie spotkania omówiono też kwestie związane z doświadczeniami krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad przewoźnikami i zarządcami infrastruktury oraz wpływu zebranych informacji na proces trwającej obecnie recertyfikacji tych podmiotów. Goście z ERA zainteresowani byli wyzwaniami stojącymi przed transportem kolejowym w Polsce oraz priorytetami Prezesa UTK jako krajowej władzy bezpieczeństwa.

Agencję reprezentowali: Josef Doppelbauer - dyrektor wykonawczy oraz  Jens Engelman - kierownik Działu Oceny Ekonomicznej. Ze strony Urzędu w spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Dyl - Prezes UTK, Ignacy Góra - wiceprezes UTK ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Radosław Pacewicz - Zastępujący Dyrektora Generalnego, Michał Zięba - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego oraz Piotr Combik - dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności.