Jeszcze w tym roku Południowa Obwodnica Warszawy połączy węzeł Lubelska z Wilanowem

Jeszcze w tym roku Południowa Obwodnica Warszawy połączy węzeł Lubelska z Wilanowem

25 sierpnia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Zaawansowanie prac na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 wskazuje, że jeszcze w tym roku kierowcy pojadą dwoma z trzech odcinków. W II kwartale 2021 roku kierowcy powinni też skorzystać z trzeciego odcinka, przechodzącego tunelem pod Ursynowem. Wtedy też Warszawski Węzeł Drogowy będzie ukończony w trzech czwartych.

Fot. GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

" Wszyscy wiemy, jak ważna i wyczekiwana jest ta inwestycja - podkreśla Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - Kierowcy w tym roku wjadą na dwa z trzech odcinków z nowym mostem na Wiśle, a udrożnienie węzła Lubelska wyprowadzi ruch ze stolicy na wschód do autostrady A2 i w kierunku Lublina na S17. W połowie przyszłego roku planujemy udostępnić odcinek przez Ursynów, a wtedy kierowcy w pełni wykorzystają walory całej, 20-kilometrowej trasy. To nasz cel i będziemy do niego dążyć wspólnie z wykonawcami".

W tunelu praca wre

Do zabetonowania zostały ostatnie metry płyty dennej w tunelu oraz trzy otwory technologiczne w stropie. Wyburzono już tymczasowe podpory pod tunelem metra w nawie południowej i usuwane są w nawie północnej. Zaawansowanie prac na pierwszym odcinku S2 to 81 proc.

Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 tunelu o długości ok. 2,3 km, została zabetonowana w 98 proc. i w 100 proc. zazbrojona. Wykonano też cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów. Budowane są wypełnienia ścian żelbetowych, przejścia awaryjne, stropy łukowe, wewnętrzna zabudowa chodnikowa, strop pośredni w środkowej nawie technologicznej (wykonano ok. 60 proc.) i niszach alarmowych oraz odwodnienie tunelu itp. Rozpoczęto również układanie warstw konstrukcji nawierzchni od strony zachodniej tunelu. W nawie północnej wykonywana jest stabilizacja podłoża oraz warstwa odsączająca.

Fot. GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Na powierzchni zasypywane są kolejne segmenty stropu, przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowych fragmentów jezdni ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich i Braci Wagów. Toczą się roboty związane z przywróceniem ruchu na ul. Rosoła. Prowadzone są roboty odtworzeniowe (humusowanie i obsiewanie trawą terenu pod zieleniec przy nowo wybudowanych parkingach pomiędzy ul. Pileckiego i ul. Stryjeńskich, humusowanie i roboty brukarskie w ciągu ul. Płaskowickiej na wysokości ronda ul. Pileckiego). Na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej z Gandhi zamontowano i podłączono już oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną. Na wyłączonym z ruchu obszarze ul. Rosoła wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Realizowane są roboty brukarskie.

Tunel stanowi połowę pierwszego odcinka, a na pozostałych 2,3 km trasy trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich na węźle Warszawa Ursynów (wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, umocnienie stożków przyczółków i skarp nasypów). Na przedłużeniu ul. Płaskowickiej, w kierunku ul. Branickiego, prowadzone są roboty ziemne pod konstrukcję drogi mającej w przyszłości połączyć Ursynów z Wilanowem. Na dojazdach do estakad łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy przygotowywane jest podłoże pod układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, a na skarpach wykonywane jest humusowanie.

Na wszystkich (za wyjątkiem jednego) obiektach węzła po zachodniej i wschodniej stronie tunelu ułożono warstwę asfaltu lanego. Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa. Aktualnie prowadzone są prace wewnątrz tych budynków (instalacyjne i wykończeniowe) oraz roboty dekarskie. Łączona jest też istniejąca S2 z nowo budowanym odcinkiem. Przedłużany jest mur oporowy. Na oczepach ścian szczelinowych jezdni południowej montowane są gzymsy, a na przyczółkach wykonywane są umocnienia stożków. Ustawiane i podłączane są także słupy oświetlenia drogowego.

Dopięte zostały wszystkie sprawy formalne związane z ustalaniem treści aneksu do umowy dotyczącego terminu zakończenia robót na S2 pomiędzy węzłami Puławska a Przyczółkowa. Przeanalizowano po około 70 roszczeń złożonych przez każdą ze stron umowy, a po uzyskaniu zgody włoskiego sądu - w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Astaldi – mogliśmy podpisać aneks. Wydłużono czas na ukończenie wszystkich robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji ZRID oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Fot. GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Kończy się łączenie mostu

Po obu stronach mostu na Wiśle gotowe są już dojazdy, montowane jest oznakowanie pionowe i trwają prace porządkowe. Przypomnijmy, że ten fragment drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km i na nim obecnie dzieje się najwięcej. Zaawansowanie prac na Zadaniu B wynosi prawie 89 proc.

W ostatnim czasie zabetonowano jeden z dwóch zworników – elementów łączących most zbudowany na podporach nurtowych w całość. Po stronie Wilanowa zbrojony jest drugi zwornik. Jednocześnie ustawiane są krawężniki, wykonywana jest kapa chodnikowa oraz montowane kotwy i deski gzymsowe, a płyta mostu przygotowywana jest pod układanie papy. Asfalt twardolany leży na obu zachodnich nitkach mostu nad terenem zalewowym oraz na południowej nitce po wschodniej stronie mostu. Trwa budowa kładek pieszo-rowerowych przy moście.

Na wszystkich obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, przeprowadzono próby obciążeniowe. Praktycznie wszystkie obiekty zostały już ukończone. Na obiektach inżynierskich, za wyjątkiem mostu, zakończono także prace związane z układaniem warstwy ścieralnej. Aktualnie prowadzone są jedynie drobne roboty wykończeniowe.

Na wiaduktach w ciągu trasy S2 nad ul. Wał Miedzeszyński wykonywane są schody ewakuacyjne. Na jednej z kładek nad ul. Wał Miedzeszyński montowane są balustrady, a na drugiej wypełniane są szczeliny na deskach gzymsowych. Na węźle Wał Miedzeszyński prowadzone są roboty brukarskie, humusowanie rowów, poboczy i terenów płaskich. Na ul. Ogórkowej „bis” ułożono warstwą wiążącą i ścieralną nawierzchni. Wykonanie tych prac umożliwi przywrócenie ruchu w ciągu ul. Wał Miedzeszyński. Zakończono prace przy odtwarzaniu nawierzchni ul. Przyczółkowej. Realizowane są także roboty nawierzchniowe i brukarskie na drogach dojazdowych. Wzdłuż trasy montowane są bariery ochronne, ustawiane oznakowanie pionowe oraz grodzony jest teren przy trasie S2.

Termin zakończenia robót został przewidziany w październiku 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były nieprzewidziane warunki gruntowe w nurcie Wisły. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy.

Zabetonowano dodatkowy wiadukt na węźle Patriotów

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska brakuje jedynie krótkiego odcinka nawierzchni w obrębie „wanny szczelnej” na węźle Patriotów. Zabetonowano już dodatkowy wiadukt pod czwarty tor linii kolejowej. Zaawansowanie prac na całym zadaniu wynosi 91 proc.

Na węźle Patriotów wykonywane są kapy chodnikowe, ustawiane krawężniki i montowane koryta odwodnieniowe, układana jest nawierzchnio-izolacja kap chodnikowych oraz wykonywane są elektryczne trasy kablowe. Na ścianach „wanny szczelnej” montowane są gzymsy. Na wiadukcie drogowym po zachodniej stronie linii kolejowej demontowane są szalunki ustroju nośnego. Po wschodniej stronie ul. Patriotów wykonywane są prace brukarskie, montowane są ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. Ustawiane jest również oznakowanie pionowe. W najbliższym czasie, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, planujemy otworzyć ulicę Patriotów po wschodniej stronie z jednoczesnym zamknięciem objazdu po stronie zachodniej.

Fot. GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Ponad dwukilometrowy odcinek drogi ekspresowej przechodzi dwoma estakadami przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na obu ułożona jest ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Na dłuższej, prawie 400-metrowej estakadzie, trwa montaż instalacji przeciwoblodzeniowej (instalacja dysków w nawierzchni), uzupełnianie szczelin w kapach w pasie rozdziału, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych oraz montaż oświetlenia drogowego. Zamontowano bariery energochłonne i słupy ekranów przeciwolśnieniowych. Na dwóch pozostałych estakadach realizowany jest również montaż instalacji przeciwoblodzeniowej.

Wzdłuż trasy S2 prowadzone jest humusowanie wraz z obsiewem skarp, poboczy i pasa rozdziału Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

Przed oddaniem do ruchu odbiory robót

Każda inwestycja przed oddaniem do ruchu musi przejść odbiory techniczne i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jednak w przypadku ursynowskiego odcinka (Zadanie A), w ramach którego budowany jest tunel, sprawa jest bardziej skomplikowana. Duża liczba systemów, w jaki wyposażony będzie tunel, powoduje konieczność ich sprawdzenia przed oddaniem tego obiektu do użytkowania. Szacujemy, że kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021r.