Zarząd PKP Cargo zamierza wdrożyć program kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.

Zarząd PKP Cargo zamierza wdrożyć program kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.

10 maja 2024 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przekazał w dniu dzisiejszym organizacjom związkowym działającym w Spółce, w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego, pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.

Zarząd PKP Cargo zamierza wdrożyć program kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.
Fot.

 

W związku ze zidentyfikowaniem wystąpienia okresowych trudności finansowych, jak również czasowego ograniczenia zadań związanych z obsługą wolumenu transportowego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Związki Zawodowe o natychmiastowe podjęcie przez PKP S.A. i PKP CARGO S.A. skutecznych kroków, celem zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki,  Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przekazał w dniu dzisiejszym organizacjom związkowym działającym w Spółce, w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego, pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy w oparciu o przepisy art. 54 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. 2024.561 t.j.), celem skonsultowania powyższego zamiaru.

- Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników Spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki - wyjaśnia p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

Marcin Wojewódka wskazał, że jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. Jednocześnie wyraził oburzenie, że poprzednie Zarządy Spółki nie podjęły, żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania powyższemu. Pełniący obowiązki Prezesa zapewnił także, że powołany w dniu 26 kwietnia 2024 roku nowy Zarząd od pierwszych chwil swojego funkcjonowania, rozpoczął konsekwentne podejmowanie wszelkich, możliwych działań celem podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej Spółki.

W piśmie skierowanym do Związków Zawodowych, pracodawca przypomniał, że każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do zagwarantowanych ustawowo:

  1. świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
  2. wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika;
  3. korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

Warto też wskazać, że podobne działania w zakresie kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy był stosowane w Spółce PKP CARGO S.A. w przeszłości już kilkukrotnie w latach 2008-2015.